เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นโรคติดต่ออันตราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ การป้องกันและรับมือเพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับบุคคล ซึ่งบุคลากรทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่จะได้รับเชื้อ

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน ตอบสนองการระบาด COVID-19 โดยนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเชิงบูรณาการ สำหรับใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยในเฟสแรกจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ และในเฟสถัดไปจะขยายการส่งมอบไปยังโรงพยาบาลในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ ”ใส่ใจ” สังคมกับเรา